logo UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kapituła

ks. dr hab. Marek Stokłosa, prof. ucz. (Przewodniczący)

Prorektor UKSW ds. nauki i współpracy międzynarodowej. Studiował na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie, gdzie w 2006 roku obronił doktorat, następnie był adiunktem na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW. W 2016 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego i objął kierownictwo Zakładu Prawa Kościołów Wschodnich.

Jest wykładowcą prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach, sekretarzem redakcji kwartalnika „Prawo Kanoniczne”. Członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich oraz Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo w Rzymie.

Andrzej Różycki

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na Wydziale Inżynierii i Kształtowania Środowiska w zakresie ochrony i rekultywacji środowiska (2000) oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich na Uniwersytecie Warszawskim (2013). Ukończył także 31. Szkołę Liderek i Liderów Politycznych oraz uzyskał Certyfikat Związku Szkółkarzy Polskich.

Posiada dwunastoletnie doświadczenie zawodowe w administracji rządowej. Przez sześć lat pełnił funkcję Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Warszawie. We wrześniu 2021 roku objął stanowisko Zastępcy Dyrektora w Departamencie Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

dr hab. Agata Kosieradzka-Federczyk, prof. ucz.

Doktor habilitowany nauk prawnych, prof. UKSW, członek Katedry Nauki Administracji i Ochrony Środowiska w Instytucie Nauk Prawnych oraz Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW, radca prawny. 

Na doświadczenie zawodowe składa się wieloletnia praca na stanowisku naukowo-dydaktycznym w UKSW oraz w centralnych urzędach zajmujących się ochroną środowiska, wdrażaniem funduszy unijnych oraz w Trybunale Konstytucyjnym.

Zainteresowania naukowe obejmują prawo publiczne, w tym prawo ochrony środowiska w wymiarze krajowym oraz międzynarodowym, prawo zmian klimatu, oceny oddziaływania na środowisko. Autorka licznych publikacji naukowych, komentarzy, w tym przygotowanych w ramach wykonywanych grantów naukowych, oraz opinii prawnych.

prof. dr hab. Jerzy Długoński

Ukończył Technikum Przemysłu Spożywczego w Gdańsku – specjalność: mikrobiologia przemysłowa, analityka (1966), następnie studiował na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego otrzymując w 1971 roku dyplom magistra biologii ze specjalnością w zakresie mikrobiologii. W tym samym roku został zatrudniony w Instytucie Mikrobiologii i Immunologii (obecnie Instytucie Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii) UŁ. W 1999 r. otrzymał tytuł naukowy profesora. Od 2000 r. jest zatrudniony w Uniwersytecie Łódzkim na stanowisku profesora zwyczajnego.

Jego obecne zainteresowania naukowe są związane z wykorzystaniem drobnoustrojów do detoksykacji i biodegradacji związków szkodliwych dla środowiska, zwłaszcza z grupy EDC (Endocrine Disrupting Compounds), rolą składników zewnętrznych osłon komórkowych drobnoustrojów w przenikaniu ksenobiotyków hydrofobowych do wnętrza komórki oraz wiązaniu metali ciężkich. Badania z tego zakresu realizowane były w ramach dwóch trzyletnich grantów międzynarodowych otrzymanych z Unii Europejskiej oraz licznych grantów uzyskanych w ramach konkursów organizowanych przez KBN i NCN.

prof. dr hab. Joanna Kostecka

Nauczyciel akademicki, profesor nauk rolniczych, biolog, poetka. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kolejne stopnie naukowe oraz tytuł profesora nauk rolniczych zdobyła w Akademii Rolniczej im. J. Kołłątaja (obecnie Uniwersytet Rolniczy w Krakowie). Wykłada na Uniwersytecie Rzeszowskim, jest kierownikiem Zakładu Podstaw Rolnictwa i Gospodarki Odpadami.

Autorka blisko 400 publikacji naukowych w języku polskim i angielskim. Publikuje także tomiki poezji.

Obecnie zajmuje się badaniami uwarunkowaniami zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarowania odpadami. Wśród odpadów nacisk badawczy i edukacyjny położony jest na odpady biodegradowalne unieszkodliwiane w wermikulturze. Badane są także możliwości stosowania organizmów glebowych jako biotestów antropopresji.

prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

Absolwent Politechniki Warszawskiej. Minister środowiska w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego (1991) oraz w rządzie Donalda Tuska (2007–2010). W latach 1994/95 wiceprzewodniczący Komisji ONZ ds. Ekorozwoju, w latach 2008–2009 przewodniczący Konwencji ONZ ds. Zmian Klimatu. Organizator i gospodarz XIV Światowej Konferencji Klimatycznej w Poznaniu (grudzień 2008).

Laureat największej w Europie nagrody w ochronie środowiska „Der Deutsche Umweltpreis” (1996), i nagrody Rządu Szwedzkiego (2010). Autor ok. 190 publikacji z zakresu ochrony środowiska, energetyki i ekorozwoju.

prof. dr hab. Maciej Skorupski

Od 1988 roku pracuje na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu a funkcję Kierownika Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu pełni od 2010 roku. Główne nurty badawcze w jego działalności naukowej to: badania taksonomiczne, faunistyczne i ekologiczne roztoczy, badania różnorodności biologicznej lasów i ekologiczne konsekwencje prowadzenia gospodarki leśnej. Prowadzi również badania dotyczące antropogenicznych elementów ochrony lasu, a także racjonalnej gospodarki łowieckiej.

Jest autorem ponad 200 publikacji, w tym opublikowanych w renomowanych periodykach naukowych, autorem, redaktorem i współautorem wielu monografii i rozdziałów w monografiach naukowych, a także autorem i współautorem opracowań zastosowanych praktycznie w gospodarce leśnej.

prof. dr hab. Jacek Tomczyk (Z-ca Przewodniczącego)

Profesor z obszaru biologii człowieka (antropologii), Wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Dyrektor Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW. Zainteresowania badawcze obejmują obszar antropologii szkieletowej oraz odontologii. Jest autorem i współautorem ponad 90 recenzowanych prac badawczych i przeglądowych.

Członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Europejskiego Towarzystwa Antropologicznego oraz Międzynarodowego Towarzystwa Paleoodontologicznego. Od 2019r. Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Od 2004r. jest członkiem francuskiej misji wykopaliskowej (dyrektor misji: prof. O. Rouault – University of Lumière Lyon II oraz prof. Maria Grazia Masetti- Rouault – Ecole de Hautes Etudes, Paris) prowadzącej pracy w starożytnej Terce i Tell Masaikh (Syria) ora w Qasr Shamok (Iraq). Inne badania prowadzone m.in., w Radomiu, Starorypinie, Dąbrówki.

prof. dr hab. Janusz Uchmański

Kierownik Zakładu Ekologii, Monitoringu i Ochrony Przyrody, profesor na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pracował w Instytucie Ekologii PAN (1976-2002), Instytucie Paleobiologii PAN (1987-1991), Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie (1997-2007) i Akademii Podlaskiej w Siedlcach (2000- 2011). W latach 2002 – 2012 był dyrektorem Centrum Badań Ekologicznych PAN.

Autor pond stu publikacji naukowych i książki Klasyczna ekologia matematyczna. Organizator kilku międzynarodowych konferencji naukowych i członek kilku redakcji międzynarodowych czasopism naukowych (Polish Journal of Ecology i BioPhysMat). Laureat nagród PAN. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego, a w przeszłości członek Komitetu Ekologii PAN, Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN oraz członek Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Unii Nauk Biologicznych (IUBS) z siedzibą w Paryżu.

dr hab. Krassimira Ilieva-Makulec, prof. ucz.

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Sofijskim w Bułgarii. Kolejne stopnie naukowe – doktorat i habilitację – zdobyła w Polskiej Akademii Nauk.

Zajmuje się ekologią gleby. Bada różnorodność i strukturę zespołów nicieni glebowych w ekosystemach naturalnych i przekształconych przez człowieka. Ważnym elementem jej badań są interakcje w glebowej sieci troficznej, ze szczególnym uwzględnieniem interakcji między nicieniami, mikroorganizmami, dżdżownicami i roślinami. Jest również zainteresowana wykorzystaniem nicieni jako wskaźników stanu i zdrowotności gleby. Ponadto prowadzi badania nad wpływem zmian klimatycznych na nicienie glebowe.

dr hab. inż. Jarosław Kałużny, prof. ucz.

Profesor Jarosław Kałużny pracuje na Politechnice Poznańskiej od 2003 roku. W 2004 roku obronił pracę doktorską z zakresu dynamiki zespołu tłokowo-wałowego, tarcia i smarowania, pomiarów parametrów filmu olejowego oraz symulacji numerycznej. Następnie rozszerzył swoją działalność naukową w zakresie tworzenia mieszanek paliwowo-powietrznych i badań procesów spalania.

Od 2008 roku Jarosław Kałużny prowadzi szeroko zakrojone badania nad zastosowaniem nanomateriałów i nanotechnologii w konstrukcji silników spalinowych. W 2013 roku przedstawił oryginalne wyniki badań nanorurek węglowych zastosowanych w konstrukcji katalizatora utleniającego spaliny silników wysokoprężnych oraz na powierzchni łożyska tłoka silnika. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych.

prof. dr hab. Andrzej Kulczycki

Jest kierownikiem Katedry Technologii Środowiskowych i Odnawialnych Źródeł Energii w Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim, doktorat napisał na Wojskowej Akademii Technicznej, natomiast habilitację na Politechnice Poznańskiej. Członek Towarzystwa Sozologicznego, Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych oraz Polskiego Towarzystwa Tribologicznego.

Specjalista w zakresie badań nad instrumentami technologicznymi w ochronie środowiska oraz oceną ekologicznych skutków rozwoju transportu. Wśród obszarów badawczych znajduje się także matematyczne modelowanie procesów chemicznych z udziałem środków smarowych i paliw silnikowych oraz zagadnienia transportu energii w układach molekularnych, a także ocena ekologicznych skutków rozwoju transportu.

Piotr Abramczyk

Prezes Fundacji Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska, menadżer zarządzający. Z zawodu jest meteorologiem, szczególnie zaangażowanym w zagadnienie zmiany klimatu.

Ukończył studia meteorologiczne na Uniwersytecie w Reading. Łącząc wiedzę naukową z pasją do ekologii integralnej nauczanej przez Kościół Katolicki, dąży do większego zaangażowania wspólnot wiary w opiekę nad naszym wspólnym domem.

Joanna Embros

Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Zrównoważonego Rozwoju Pfeifer&Langen Polska S.A.

Aneta Kruk

Zastępca Dyrektora Biura Ochrony Środowiska w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.