logo UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Regulamin

Plebiscytu „Wspólna Zielona Przyszłość”

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Organizatorem plebiscytu „Wspólna Zielona Przyszłość” jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Plebiscyt odbywa się przy współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

§ 2.

Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej wartościowych i nowatorskich projektów związanych z ochroną przyrody. Projekty obejmują takie obszary jak: ochrona przyrody i środowiska, ekologia w tym rozwiązania dla rolnictwa, odnawialne źródła energii, racjonalne zarządzanie surowcami naturalnymi, edukacja ekologiczna.

§ 3.

Nagrody w plebiscycie przyznawane są w czterech kategoriach:

 1. badania naukowe,
 2. technologie
 3. edukacja,
 4. samorządy.

ROZDZIAŁ II
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

§ 4.

 1. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej www.ekoplebiscyt.uksw.edu.pl/zgloszenia oraz wymaganych w poszczególnych kategoriach dokumentów.
 3. Przesłanie zgłoszenia do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika konkursu niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie, czyli, że treść projektu konkursowego nie może:
  a) być niezgodna z prawem, sprzeczna z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, w szczególności zawierać treści obraźliwych czy wulgarnych,
  b) naruszać dóbr osobistych osób trzecich,
  c) zawierać materiałów chronionych prawem autorskim i majątkowym,
  d) w inny sposób naruszać postanowień Regulaminu. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą Uczestników na prezentację projektu konkursowego podczas konkursu przez Organizatora, wraz z informacją o zespole projektowym i opiekunie zespołu na stronie internetowej Organizatora oraz z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na wykorzystanie prac w celach promocyjnych konkursu.
 4. Zgłoszenia można przesyłać do 23 grudnia 2023 roku.

§ 5.

 1. Kategoria „Badania naukowe” skierowana jest do uniwersytetów, szkół wyższych oraz instytutów i ośrodków badawczych z terenu Polski.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być studenci studiów licencjackich i magisterskich, doktoranci pod opieką promotora oraz pracownicy sfery nauki zajmujący się dydaktyką lub badaniami naukowymi.
 3. Do konkursu zgłoszone mogą być zakończone prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie i doktorskie, a także prace naukowe opublikowane w latach 2020-2023 dotyczące szeroko rozumianej ekologii i ochrony środowiska.
 4. Opis pracy należy udokumentować w postaci pliku PDF zgłoszonej pracy.
 5. Projekty oceniane będą w trzech podkategoriach:
 6. prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie,
 7. prace doktorskie,
 8. prace pracowników naukowych lub dydaktycznych.
 9. Przy wyborze laureatów Komisja weźmie pod uwagę:
 10. zgodność zgłoszonego projektu z zadaniem i celami konkursu,
 11. zwiększenie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat ekologii i ochrony środowiska,
 12. innowacyjność i oryginalność podjętego tematu.

§ 6.

 1. Kategoria „Technologie” skierowana jest do wytwórców technologii, start-upów, przedsiębiorców i ośrodków badawczych z terenu Polski.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być pojedyncze osoby lub zespoły pod przewodnictwem kierownika projektu.
 3. Do konkursu zgłoszone mogą być wdrożone w latach 2020-2023 technologie i rozwiązania proekologiczne, w tym rozwiązania innowacyjne dla Polskiej wsi i rolnictwa.
 4. Opis projektu należy udokumentować przynajmniej jednym zdjęciem lub jakąkolwiek inną formą wizualną, np. plakatem, filmem, itp. Ponadto możliwe jest przekazanie linków do relacji medialnych.
 5. Przy wyborze laureatów Komisja weźmie pod uwagę:
 6. zgodność zgłoszonego projektu z zadaniem i celami konkursu,
 7. nowatorstwo projektu,
 8. przydatność realizacji inwestycji.

§ 7.

 1. Kategoria „Edukacja” skierowana jest do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz zespołów szkół z terenu województwa mazowieckiego.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być zespoły projektowe uczniów pod przewodnictwem opiekuna (nauczyciela). Uczestnicy muszą być uczniami jednej placówki oświatowej. W konkursie może wziąć udział dowolna liczba zespołów z każdej szkoły.
 3. Uczestnicy mogą być członkami tylko jednego zespołu projektowego. Każdy zespół może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
 4. Do konkursu zgłoszone mogą być zrealizowane w latach 2020-2023 pozalekcyjne projekty z zakresu edukacji ekologicznej.
 5. Opis projektu należy udokumentować przynajmniej jednym zdjęciem lub jakąkolwiek inną formą wizualną, np. plakatem, filmem, itp. Ponadto możliwe jest przekazanie linków do relacji medialnych czy aktywności w mediach społecznościowych.
 6. Projekty oceniane będą w dwóch podkategoriach:
  a. projekty szkół podstawowych,
  b. projekty szkół ponadpodstawowych.
 7. Przy wyborze laureatów Komisja weźmie pod uwagę:
  a. zgodność zgłoszonego projektu z zadaniem i celami konkursu,
  b. zwiększenie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat ekologii i ochrony środowiska,
  c. innowacyjność i skuteczność realizacji projektu,
  d. wpływ projektu na szeroko rozumiane otoczenie szkoły.

§ 8.

 1. Kategoria „Samorząd” skierowana jest do gmin z terenu województwa mazowieckiego .

2. Do konkursu zgłoszone mogą być zrealizowane inicjatywy i działania proekologiczne, mające na celu poprawę jakości środowiska na terenie gminy w latach 2020-2023.

3. Opis projektu należy udokumentować przynajmniej jednym zdjęciem lub jakąkolwiek inną formą wizualną, np. plakatem, filmem, itp. Ponadto możliwe jest przekazanie linków do relacji medialnych czy aktywności w mediach społecznościowych.
Projekty oceniane będą w dwóch podkategoriach:
a) działania gmin wiejskich,
b) działania pozostałych gmin.
4. Przy wyborze laureatów Komisja weźmie pod uwagę:

a. zgodność zgłoszonego projektu z zadaniem i celami konkursu,

b. oddziaływanie inicjatywy i działania na środowisko i społeczność,

c. skuteczność realizacji projektu.

ROZDZIAŁ III
KAPITUŁA KONKURSOWA

§ 9.

 1. Przesłane zgłoszenia oceniane będą przez Kapitułę ekspertów powołanych przez Rektora UKSW.
 2. Decyzja Komisji konkursowej co do wyboru laureatów jest ostateczna.
 3. Kapituła zastrzega sobie prawo powoływania dodatkowych ekspertów do oceny poszczególnych projektów.

ROZDZIAŁ IV
POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 10.

 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z:
 2. oświadczeniem Uczestników konkursu o samodzielnym przygotowaniu projektu konkursowego i jego zgłoszenie do Konkursu nie narusza praw osób trzecich;
 3. oświadczeniem Uczestników konkursu, iż posiadają prawa autorskie osobiste i majątkowe dzieł wykorzystanych w projekcie konkursowym;
 4. zgodą Uczestników na prezentację projektu konkursowego podczas Konkursu przez Organizatora;
 5. zgodą na umieszczenie informacji, fotorelacji lub wideorelacji projektu konkursowej wraz z informacją o zespole projektowym i opiekunie zespołu na stronie internetowej Organizatora do celów informacyjnych i promocyjnych;
 6. zgodą uczestników pełnoletnich lub zgodą rodziców każdego z niepełnoletnich uczestników konkursu na publikację wizerunku w mediach podczas wystaw organizowanych przez Organizatora lub w wydawnictwach Organizatora, etc.
 7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na wykorzystanie prac w celach promocyjnych konkursu.
 8. Uczestnicy biorący udział w konkursie są zobowiązani do zapoznania się z klauzulą informacyjną dostępną pod adresem: https://uksw.edu.pl/polityka-prywatnosci/ oraz dobrowolnym udzieleniem zgód na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do udziału w ekolpebiscycie. Formularze zgód są dostępne na stronie: https://ekoplebiscyt.uksw.edu.pl/do-pobrania/.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11.

 1. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest dobrowolne i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.
 3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.
 4. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej Plebiscytu.